Sjednání měsíčních záloh za vodné a stočné.

Sjednání měsíčních záloh za vodné a stočné.

Informace pro naše zákazníky o možnosti sjednání měsíčních záloh za vodné a stočné.

Sokolov, 1. září 2022

 

Sjednejte si měsíční zálohy na vodné a stočné.

 

Vážení odběratelé,

 

V rámci optimalizace zákaznických služeb dojde ke změně v počtu odečtů vodoměrů, které již nebudou odečítány každé 3 měsíce, ale budou probíhat pouze 1x ročně. V praxi to znamená, že náš pracovník odečtů přijde provést odečet vodoměru 1x za rok v určeném fakturačním cyklu. Pro každé odběrné místo je stanoven měsíc vyúčtování, který se určuje podle harmonogramu a tras odečtů. Nelze jej měnit dle přání zákazníků. V tomto měsíci je pak proveden roční odečet a zaslána konečná faktura na základě zjištěné spotřeby vody.

 

Pokud tedy ještě nemáte nastaveny měsíční zálohy, sjednejte si je, prosím, na našem zákaznickém oddělení.

 

V případě, že nedojde k nastavení měsíčních záloh, Vaše spotřeba nebude fakturována čtyřikrát za rok, jak tomu bylo doposud, ale pouze jedenkrát, což pro Vás může představovat nemalý jednorázový náklad.

 

Při nastavení zálohové platby zákon vyžaduje, aby změna byla písemná a podepsána odběratelem, následně dojde k aktualizaci stávající smlouvy na dodávku vody, případně odvádění odpadních vod. Z tohoto důvodu je nezbytná návštěva zákaznického oddělení.

V případě, že objekt vlastní více vlastníků (netýká se společného jmění manželů), je nutné zmocnit jednoho z nich pro zastupování vůči naší společnosti. Formulář „plná moc“ je k dispozici na zákaznickém oddělení společnosti nebo na našich webových stránkách – www.vodasok.cz

 

Kontakt pro sjednání osobní schůzky na zákaznickém oddělení Sokolov – 352 304 230

Termín si lze sjednat i přes rezervační systém na našich webových stránkách.