Technické informace

Pitná voda 

Počet zásobených obyvatel 63 569  
Počet úpraven vody  3
Počet vodojemů  37
Počet čerpacích stanic pitných vod 17 
Délka vodovodních řadů  443,3 km (bez přípojek) 
Voda vyrobená  3 095 287 m3

 

 

Odpadní voda 

Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 55 876 
Počet čistíren odpadních vod 24
Počet čerpacích stanic odpadních vod  48 
Délka kanalizačních stok 203 km (bez přípojek) 
Množství čištěných vod  3 501 234 m3