Co nepatří do kanalizace

Kanalizační síť je projektována a stavěna tak, aby odváděla odpadní vody, nikoliv odpady – ať již pevné nebo tekuté. Obrovským problémem se tak stávají odpady z kuchyňských drtičů. ale nejen z nich.

Odpad, který do kanalizace nepatří, může poškodit potrubí, čerpací stanice a další zařízení. Dalším nežádoucím účinkem jsou zbytky jídla, které slouží jako potrava pro hlodavce, které v kanalizaci žijí.

Co tedy drtiče vlastně mohou způsobit a jak nakládat s odpady z domácností a kuchyní 

Do kanalizace je nepřípustné vypouštět obsah z drtičů odpadů a to nejen kuchyňských.

S tímto odpadem se musí nakládat dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění.

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a je nepřípustné, aby do tohoto systému byl odváděn rozmělněný kuchyňský či jiný odpad. Vypouštěním těchto odpadů do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem se producent vystavuje sankcím.

Vzniklé odpady jsou posuzovány jako odpad, a jako s odpadem s ním musí být nakládáno.

Profily kanalizačních přípojek a kanalizačních stok nejsou dimenzovány pro odpady, vznikající při používání drtičů a mnohdy nemají vzhledem ke konfiguraci terénu dostatečný spád. Odpady nejsou odpadní vody!

Z technických možností kanalizační sítě vychází požadavek omezení zatěžování odpadních vod.

Je nutné si uvědomit, že díky vypouštění odpadů z drtičů dochází k sedimentaci a následnému zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což má za následek omezený průtok kanalizace, u kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Za tento stav pak zodpovídá producent v případě zjištění takového pochybení je s ním dále vedeno šetření jako s porušovatelem kanalizačního řádu v souladu s již zmiňovaným zákonem č185/2001 Sb.

Látky, které do kanalizace nepatří:

 • biologický odpad  jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin;
 • odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s odpadem rozdrceného materiálu do kanalizační sítě je nepřípustná);
 • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností);
 • chemikálie a další nebezpečné látky;
 • staré barvy, ředidla, lepidla;
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty;
 • mazadla, oleje a další ropné látky;
 • zbytky čistících prostředků;
 • domácí a zahradní chemie;
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní;
 • stavební hmoty;
 • léky.

Příklady likvidace odpadu, který nepatří do kanalizace:

Do směsného opadu nebo na kompost – zbytky jídla, zeleniny a ovoce,  odpady z kuchyňských drtičů.

Do sběrného dvora – ropné látky, barvy a ředidla, zahradní a domácí chemie, kyseliny a hydroxidy.

Do směsného odpadu – hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, pleny.

Do lékárny nebo sběrného místa – léky.

Do sběrného dvora, případně do popelnice k tomu určené – fritovací a ostatní oleje z domácnosti.

Čerpací stanice odpadních vod

Do čerpací stanice odpadních vod lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně, WC a koupelny. Platí stejné zásady jako u kanalizace. Čerpací stanice poškozuje především štěrk, písek, kovové předměty, tkaniny, papírové pleny a vlhčené ubrousky!

Co nepatří do kanalizace_07.06.22