Pitná voda

Úprava pitné vody 

Společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. provozuje 436 km vodovodní sítě , v rámci této sítě je 36 vodojemů a 23 čerpacích stanic pitné vody. Celkem společnost zásobuje cca 63 823 obyvatel okresu Sokolov.

Hlavním zdrojem pitné vody pro okres Sokolov je úpravna vody Horka 

ÚV Horka 

Zdrojem vody pro úpravnu Horka je vodárenská nádrž Horka na Libockém potoce. 

Jímací objekt vody pro vodárenské účely, který je umístěn v návodní zdi přelivné věže, je vybaven po vertikále třemi odběrovými okny, které umožňují volit odběr surové vody podle sezónního teplotního vrstvení a kvalitativního složení. Rozhodnutí o volbě vhodného horizontu se provádí vzájemným vyhodnocením výsledků rozborů vody, provedených po celé vertikále v místě jímacího objektu. Odebíraná surová voda je vedena gravitačně řadem DN 600 mm do objektu úpravny vody přes malou vodní elektrárnu. 

Do oddělení flokulace je dávkován koagulant, chlor pro předchloraci a manganistan draselný. Jako koagulant je používán tekutý síran hlinitý (alternativně síran železitý). 

Vápenné mléko pro předalkalizaci je dávkováno do odsazené vody před filtraci nebo jako druhá možnost na začátek flokulace.  

Po nadávkování chemikálií pro úpravu odtéká voda do usazovacích nádrží, kde probíhá agregace mikrovloček a částečně i primární separace sedimentací v těchto sedimentačních nádržích.  K další separaci vloček následně dochází prostřednictvím pískové filtrace na rychlofiltrech. 

Do odtoku zfiltrované vody sběrným kanálem se dávkují další chemikálie v pořadí oxid uhličitý a vápenný hydrát pro doúpravu pH při stabilizaci. 

Upravená voda se ještě hygienicky zabezpečuje síranem amonným a plynným chlorem v příslušném poměru. Upravená voda je akumulována v nádrži pod strojovnou, odkud se dopravuje do dvou hlavních vodojemů Částkov a Markvarec.  

ÚV Nadlesí 

Zdrojem surové vody pro výrobu pitné vody je stávající kopaná studna a nově vybudovaná vrtaná studna. Celkový výkon úpravny vody je 0,31 l/s, tj. 1,1 m3/hod. Úpravna vody zásobuje 52 obyvatel. 

Stávající kopaná studna 

Pro tento zdroj surové vody je vybudovaná linka na odstranění železa a manganu, která se sestává z horizontálního provzdušňovače, dávkování chlornanu sodného, manganistanu draselného a hydroxidu sodného, a dvoustupňové filtrace, kterou tvoří pískový filtr a filtr plněný speciální odželezňovací a odmanganovací hmotou MTM. 

Nový vrt 

Pro odstranění radonu z upravované vody je instalován velkokapacitní horizontální provzdušňovač. Pro odstranění uranu a arsenu z upravované vody jsou instalovány nerezové tlakové filtry se speciálními filtračními náplněmi Lewatit® a GEH. Pro odstranění radonu je instalován velkokapacitní horizontální provzdušňovač o velkém výkonu, přes který je možné upravovanou vodu přečerpávat 2 – 3 krát pro zajištění dostatečného vytěsnění a odstranění radonu. Následně je voda na nátoku do vodojemu hygienicky zabezpečována pomocí chlornanu sodného.  

ÚV Stříbrná 

Zdrojem surové vody pro výrobu pitné vody je stávající studna a nově vybudovaná vrtaná studna. 

Úprava nového zdroje pitné vody s napojením na vodovodní systém obce spočívá ve snížení hodnoty železa a manganu z podzemní vody pod hranici limitovaného maxima.  

Technologická úprava podzemí vody zahrnuje její předúpravu formou dávkování chlorového roztoku . Provozovaná alkalizace vodným roztokem hydroxidu sodného upraví hodnotu pH v rozsahu 6,5 – 6,8. Uvedený rozsah zabrání nežádoucím reakcím s tvorbou koloidních sraženin, které se vytváří při pH vyšším než hodnota 6,8 (v případě železa).  

Následuje filtrace předupravené vody dvěma technologickými komplety s náplní Greensand+. Regenerace filtračních náplní je zabezpečena formou protiproudého praní čistou vodou obohacenou chlorovými ionty z akumulační jímky příslušnou čerpací technikou. 

Zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti upravené pitné vody garantuje bezchlorová technologie na principu UV záření. Nutné technologické doplnění představuje dávkování chlorového roztoku v pravidelných předepsaných intervalech.