Uplatnění škodní události

Při provozování vodohospodářské infrastruktury dochází v některých případech vlivem poruch či nepředvídatelných provozních událostí ke škodám. Naše společnost se snaží v rámci svého pojištění vycházet vstříc svým klientům a v případě způsobené škody a oprávněného nároku na náhradu škody tuto způsobenou škodu uhradit.

Uplatnění škody má však svá pevně stanovená pravidla, která jsou závazná jak pro nás, jako provozovatele, tak i pro naše zákazníky jako potencionální poškozené klienty. Přesto a stane-li se že dojde ke způsobení škody je nutné postupovat dle daných pravidel tak, aby bylo možné oprávněnost škody posoudit a v případě oprávněnosti zpracovat a předat podklady pojišťovně.

Pro nahlášení škody použijte formulář „Žádost o uplatnění způsobené škody“ viz. zde

Zásady a postupy:

  1. škoda musí být způsobena bezprostředně provozováním infrastruktury. Do těchto se nezahrnují škody způsobené např. poškozením prádla při praní v místě poruchy, kde byli klienti na poruchu včas informováni vyvěšením letáků či zasláním bezplatné SMS informace, které zasíláme zaregistrovaným klientům. Nejste-li zaregistrováni, je toto možné provést ve právě zde
  2. zákazník je povinen způsobenou škodu v co nejkratší době od vzniku nahlásit vodárně. Způsob prvního nahlášení je možný písemně na adresu VODÁRNY SOKOLOVSKO, nebo rychlejším způsobem, využitím elektronické e-mailové komunikace a zaslání na adresu info@vodasok.cz Požadujeme použití připraveného formuláře „Žádost o uplatnění způsobené škody“ viz. zde
  3. je nutné pořídit fotografie z průběhu celé škodní události a to jak místa, tak poškozených věcí a tyto připojit k zaslanému požadavku
  4. při požadavku uplatnění a stanovení výše škody je si nutné uvědomit, že škodu nelze vyčíslit odhadem, ale je vždy vyčíslena na základě skutečných nákladů a to jak na nové věci tak na opravy. Velmi vítaným doplňkem je v případě poškození zařízení vyjádření odborného servisu ke stavu poškození a případné stanovení odhadu nákladů na opravu. Opravu vždy konzultujte s našim technikem, zda je vhodné vůbec věc opravovat
  5. součástí požadavku by vždy měl být seznam s poškozenými věcmi, kde se uvádí nejen cena pořizovací, ale i stáří viz formulář
  6. další důležitou součástí je přesný popis vzniku škodní události tz. nejen popis věcí, ale i datum a hodiny (alespoň přibližné) kdy ke škodě došlo, pravděpodobnou příčinu, je-li vám známo, uvést i jména pracovníků vodárny, kteří s vámi spolupracovali při prvním ohledání místa škody, viz formulář
  7. Velmi důležitou informací na kterou pak zákazníci často zapomínají je uvedení svého jména a příjmení, kontaktního telefonu a e-mailu nebo adresy pro zaslání korespondence a čísla účtu, na který se má případné plnění poukázat, viz formulář

Toto jsou základní prvotní úkony, které je vždy nutné provést a zajistit, aby bylo možné škodu zmapovat, ověřit, zpracovat a v případě uznání jako opodstatněné předat dále pojišťovně k řešení. Pojišťovna pak spolupracuje s odpovědným technikem společnosti, který je i vaší kontaktní osobou a který vás vždy bude informovat o postupu řešení vaší případné škody.

Naše společnost se snaží maximálně vycházet vstříc svým zákazníkům, ale současně i naše společnost očekává, že naši zákazníci budou korektní i k nám a nebudou uplatňovat ne-li vymýšlet škody, které buď nevznikly nebo byly zinscenovány. Tyto pak jsou brány jako podvodné se všemi dopady na klienty, kteří se tohoto podvodného jednání dopouští.