Odpadní voda

Odpadní vody produkované v domácnostech a průmyslu se dnes ve většině případů odvádějí kanalizační sítí do čistíren odpadních vod, kde se čistí pomocí mechanických, biologických či případně chemických procesů.  

Kanalizační sítě a čistírny odpadních vod hrají významnou úlohu v oblasti ochrany vodních toků v regionu a konečná kvalita vypouštěných vod se velmi pečlivě sleduje. Požadavky na kvalitu vypouštěné vody vychází z nařízení vlády, které stanovuje nejvýše přípustné hodnoty znečištění pro jednotlivé parametry v čištěných odpadních vodách, minimální četnosti kontrolních odběrů a rozsahy prováděné kontroly.  Pracovníci provozovatele zajišťují pravidelný odběr vzorků na přítoku, odtoku a rovněž i v celém čistícím procesu. Na základě výsledků analýz těchto vzorků se pak optimalizují jednotlivé technologické procesy čištění, tak aby bylo trvale dosaženo požadovaných parametrů kvality vyčištěné vody. Kromě společnosti samotné kontroluje kvalitu čištění rovněž Česká inspekce životního prostředí a dále pak správy povodí příslušných toků. 

Odvádění odpadních vod 

 

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. provozuje 203 km kanalizací, v rámci této sítě je 48 čerpacích stanic odpadní vody. Celkem společnost odvádí odpadní vod od 55 876 obyvatel okresu Sokolov.  

Čištění odpadních vod  

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. provozuje 24 ČOV a v rámci své činnosti vyčistí ročně 3 501 234 m3 odpadních vod.