Tlaková kanalizace

V posledních letech investoři kanalizací přechází v případech, kdy to je ekonomicky výhodné nebo technicky obtížně proveditelné, z tradičního gravitačního systému k tlakové kanalizaci.

Při použití tlakové kanalizace jsou jednotlivé objekty napojené na  stoku pomocí domovních čerpacích stanic. Z  objektu jsou splašky svedeny gravitačním potrubím do domovní čerpací stanice, která je tvořena čerpací jímkou, ve které je umístěno čerpadlo, které po dosažení nastavené horní hladiny sepne a provede vyčerpání splašků výtlačným potrubím až do hlavního řadu tlakové kanalizace.

Hlavní výhodou tlakové kanalizace jsou nižší investiční náklady – používají se menší profily potrubí než gravitační stoky, potrubí se ukládá do menších hloubek, není nutné dodržovat spád potrubí atd. Další výhodou je rychlost výstavby a dále se zamezuje napojení dešťových a balastních vod.

 

V případě, že se bude realizovat tlaková kanalizace v ucelené lokalitě v rámci dotačních programů a za spolufinancování vlastníka infrastruktury (zejména Sokolovské vodárenské, s.r.o., dále SV), budou přípojky po dobu udržitelnosti v majetku SV a čerpací stanice bude provozovat provozovatel.  

V těchto případech platí, že při návrhu stavebního provedení a technologického vystrojení čerpacích stanic se používají zařízení respektující koncepci a unifikaci tlakové kanalizace. Domovní čerpací stanice realizované v rámci jedné stavby a následně provozované provozovatelem kanalizace, musí být osazeny v celé lokalitě jednotnou technologií, kterou určí provozovatel. 

V těchto případech bude technologii zajišťující čerpání odpadních vod z  objektu dodávat bezúplatně SV (čerpadla, rozvaděč elektrotechnologie), ostatní části přípojky (gravitační a tlaková část, čerpací jímka a připojení rozvaděče na domovní rozvod) hradí odběratel. Majitelem této čerpací technologie je SV. VODASOK zajišťuje na své náklady její údržbu a opravy. Pouze v případě, že dojde k poruše technologie vinou odběratele (např. porušením provozního řádu), bude tuto opravu hradit odběratel.

V případě, že se tlaková kanalizace bude realizovat bez účasti SV, tak přípojka zůstává ve vlastnictví majitele objektu, který provádí i údržbu a opravy čerpací stanice.

 

 

Obrázek1