Žádost o zřízení přípojky

Obecně 

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Vodovodní a kanalizační přípojka není vodním dílem, ale podléhá územnímu řízení (územní rozhodnutí nebo územní souhlas). 

Vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vodovodní a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. 

 

Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. 

Zákres sítí a napojovací místo 

Ze všeho nejdříve si zajistěte snímek z pozemkové mapy z místa, kde chcete připojit nemovitost na vodovod nebo kanalizaci. Obraťte se na technický útvarnaší společnosti, kde Vám zakreslí vodovodní a kanalizační sítě (pokud jsou ve správě VODÁRNY SOKOLOVSKO) a určí místo možného připojení na řad či stoku. Žádost o zákres sítí ve správě SV lze podat elektronicky pomocí  online formuláře, nebo osobně na oddělení technické dokumentace VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o. v úřední hodiny (pondělí, středa 7:00 - 15:00).  

Projektová dokumentace 

Projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou organizací (v souladu s technickými normami a standardy společnosti VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.) předložte technickému útvaru k vyjádření. Pracovníci technického útvaru posoudí technické řešení a stanoví podmínky pro návrh a realizaci. O vyjádření k projektovým dokumentacím pro územní rozhodnutí, územní souhlas nebo pro stavební povolení je možné požádat osobně nebo písemně na adrese technického útvaru VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o. nebo i elektronicky pomocí e-mailu vyjadreniPD@vodasok.cz.Žádost o vyjádření k dokumentaci musí obsahovat údaje o zájmovém území (katastrální území, číslo parcely, číslo popisné), dále údaje o žadateli (jméno či název organizace, telefon, e-mail) a způsob, jakým má být vyjádření doručeno. Nezbytnou přílohou žádosti o vyjádření je kompletní projektová dokumentace.