Často kladené otázky

Srážková voda

Výpočet plateb za srážkové vody je dán zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (č. 274/2001 Sb.) a platnou prováděcí vyhláškou (č. 428/2001). Informace o výpočtu musí ze zákona obsahovat také smlouva, kterou jste uzavřeli s provozovatelem vodárenské infrastruktury.

Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod musí totiž dle zákona kromě obecných náležitostí obsahovat také:
a) určení místa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci,
b) přípustné míry množství a znečištění vypouštěné odpadní vody,
a právě výpočet množství srážkové vody.

Informace k výpočtu srážkové vody pak nalezneme ve třetím oddílu prováděcí vyhlášky, konkrétně v paragrafu 31, který definuje způsob výpočtu množství srážkové vody bez měření s odkazem na výpočet v příloze 16.

Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte na základě dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do kanalizace (zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu) a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů.

V praxi tedy stanovíme, jaké druhy plochy na pozemku máme. Poté vypočítáme pro jednotlivé druhy plochy tzv. redukovanou plochu jako součin plochy a daného odtokového součinitele. Ten zohledňuje propustnost ploch. Samozřejmě největší je u zastavěných ploch a nejmenší u ploch krytých zelení.
Součet všech redukovaných ploch poté vynásobíme dlouhodobým srážkovým úhrnem a získáme požadované roční množství odváděných srážkových vod v m3. Tento údaj je stěžejní pro výpočet stočného.

Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace. Výsledek výpočtu se pak rozdělí podle podílu ploch určených v nemovitosti pro trvalé bydlení a pro činnosti neosvobozené od zpoplatnění odvádění srážkových vod.

Osvobození od plateb za srážkovou vodu

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

Proč musím platit na jiný účet hned, když je změna od nového roku?

Na novou provozní společnost na Sokolovsku přechází pouze část závodu současného provozovatele, a proto s předstihem dochází k rozdělení systémů a databází zákazníků dle provozovaných lokalit. 

Z důvodu plynulého přechodu na novou provozní společnost, bylo nezbytné zřídit nový bankovní účet, který již od tohoto okamžiku budou zákazníci na Sokolovsku pro své úhrady plnohodnotně využívat. Tedy u těch zákazníků, kteří využívají formu trvalého příkazu, případně inkasa, požadujeme realizovat změnu v nastavení účtu již v průběhu tohoto roku.

Budu muset podepsat novou smlouvu, nebo mi přijde poštou? 

Vzhledem ke skutečnosti, že nová provozní společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. v souvislosti s koupí závodu vstoupí od 1.1.2021 do práv a povinností dosavadního provozovatele VOSS, nebude k žádné změně odběratelské smlouvy docházet, stávající smlouvy budou i nadále platné a účinné a pro novou provozní společnost v plném rozsahu závazné. Nebudou se tedy ani uzavírat nové odběratelské smlouvy. Pro odběratele se proto nic nemění, nebudou zatíženi žádnou významnou administrativou. Jedinou změnou bude již avizovaná změna na straně provozovatele (bude realizováno pouze informativně) a platebního místa, tj. bankovního účtu pro úhradu plateb.

Změna účtu u různých platebních kanálů u plateb za vodné, stočné (dále V+S) v roce 2020 

 • Platba faktury za V+S inkasem z účtu – je nutné u své banky změnit účet příjemce inkasa
 • Platba faktury za V+S trvalým příkazem – je nutné v trvalém příkazu změnit účet příjemce platby
 • Platba faktury za V+S příkazem (vzor) - je nutné ve vzoru změnit účet příjemce platby
 • Platba faktury za V+S na pokladně společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. – účet dle údajů na faktuře
 • Platba faktury za V+S na terminálu Sazky – účet dle údajů na faktuře
 • Platba faktury za V+S pomocí platební brány – účet dle údajů na faktuře
 • Platba faktury za VS z účtu přes QR kód – účet dle údajů na faktuře
 • Platba faktury za V+S pomocí SIPO – žádná změna (provede společnost VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. přes Českou poštu)

Jak mám postupovat při napouštění bazénu?

Bazén lze napouštět vodou z autocisterny, což je rychlejší způsob, nebo vodovodní přípojkou.
Pokud se rozhodnete naplnit bazén z vodovodní sítě, doporučujeme bazén napouštět pomalu a mimo špičku. Napouštěním bazénu z vodovodní sítě může dojít k uvolnění sedimentů, a to z důvodu vysoké rychlosti proudění vody v potrubí. Ve vodovodní síti pak může dojít k nárazovým změnám hydraulických poměrů, a tím i k zakalení vody či poklesu tlaku v síti. Pokles tlaku ve vodovodním řadu se může projevit i u jiných odběratelů. Tento mimořádný odběr vody, i když je evidován přes vodoměr, nelze považovat za běžný odběr a proto je nutno chovat se dle výše uvedených doporučení.   

Co mám dělat, když potřebuji nahlásit škodu?

Pokud dojde ke vzniku škody s podezřením na  souvislost s činností VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o. , je třeba nás neprodleně kontaktovat. Prosím zavolejte na 703 464 464 nebo pošlete mail na info@vodasok.cz .  Nárok na náhradu škody je nezbytné vždy uplatnit písemně a to i v případech předchozího oznámení výše uvedenými způsoby. V písemném uplatnění nároku uveďte zejména: dobu a místo, kde vznikla škodní událost, stručnou informaci o způsobené škodě, adresu poškozeného a číslo telefonu, příp. e-mailovou adresu, bankovní spojení a číslo účtu, na který má být uznaná náhrada škody poukázána, Velmi důležitý je soupis poškozených věcí a jeji stáří a pořizovací cena. Doložením těchto informací se řízení velmi zrychlí.

V případě, že poškozeným je právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, uveďte IČ. 

Může VODÁRNA SOKOLOVSKO omezit nebo přerušit dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod ?

Provozovatel je podle zákona č. 274/2001 Sb. oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení.
Ustanovení týkající se přerušení nebo omezení dodávku vody a odvádění odpadních vod naleznete v § 9 Práva a povinnosti provozovatele, odstavec 5-10.
Může vodárenská společnost přerušit dodávku pitné vody, pokud jí není za ní placeno?
Ano, dodavatel pitné vody má právo chránit se proti újmě způsobené neplatiči, a proto může poskytování služby omezit nebo přerušit (v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb). Finanční újma působená neplatiči zhoršuje finanční situaci dodavatele a omezuje jeho činnosti potřebné pro provoz vodovodní sítě. Tím jsou vlastně kráceni ve svých právech řádně platící zákazníci a jejich zájmy je dodavatel povinen hájit právě zákroky u neplatičů.

Doporučení nájemníkům činžovních domů: Pokud vám byla přerušena dodávka vody z důvodu neplacení faktur ze strany vlastníka nemovitosti, nemá význam si stěžovat na PVK. Je nám líto, ale našim smluvním partnerem je vlastník nemovitosti, a pokud nám neplatí, jsme nuceni vodu uzavřít, než se s vlastníkem celá záležitost vyřeší. V těchto případech apelujte na vlastníka nemovitosti (bytové družstvo, soukromý vlastník, realitní kancelář, atd.), aby řádně platil vodné a stočné a nezpůsoboval vám tyto nepříjemnosti. 

Na chalupě máme studnu, ale nikdo nikdy nedělal rozbor její zdravotní nezávadnosti.

Ani sebehlubší studna nedává jistotu, že voda bude stále nezávadná. Ve skalnatém podloží stačí například jedna puklina, aby se znečištění dostalo stovky metrů daleko. Netěsnící septiky a žumpy, nesprávné skladování hnoje nebo volný pohyb zvířat v okolí studny může velmi pravděpodobně vést ke kontaminaci vody škodlivými bakteriemi a viry. Nejčastější příčinou chemické kontaminace vody jsou  u nás dusičnany. Jejich zdrojem je nadměrné nebo nesprávné používání hnojiv a úniky odpadních vod ze žump, septiků a hnojišť.

Odhaduje se, že u více než poloviny studní v České republice voda nevyhovuje hygienickým požadavkům. Proto se pravidelná kontrola kvality vody i ze soukromých studní doporučuje. Považuji za vhodné provést kontrolu vody ze studny alespoň jedenkrát ročně. Dnes není vůbec žádný problém nechat si odzkoušet kvalitu vody v soukromé studni, výběr laboratoří, které tyto služby nabízejí veřejnosti je široký. Cena za základní rozbor pitných vod, který postihuje ty nejpravděpodobnější možnosti znečištění, se pohybuje kolem 1000 korun. A když uvážíte, že za rok zaplatíte tuto částku mnohdy za zbytečnosti, tak tato cena za informaci o kvalitě vody není vůbec

Nedávno mi nabízeli speciální filtr na vodu do domácnosti na bázi reverzní osmózy. Má to význam?

Nedejte se zlákat na drahý „zázrak“. Pokud máte vodu z veřejného vodovodu, tedy pravidelně pod kontrolou, není důvod pořizovat speciální filtr. Považuji to za vyhozené peníze. Pokud vám kvalitu vody zhoršuje vnitřní vodovod v objektu, zamyslete se spíše nad jeho výměnou místo investování do drahého filtru. A pokud si chcete vylepšit chuť např. z důvodu „pachuti“ po desinfekci, nechte vodu pár minut odstát nebo přidejte plátek citronu.

Pokud chcete zlepšit kvalitu vody z vlastní studny, doporučuji způsob řešení projednat s odbornou firmou, která má s úpravou vody zkušenosti. Nenechte se nalákat reklamní kampaní. Mnoho firem vkládá naději na obchodní úspěch i falešnou reklamní kampaní, kdy nejdříve nabízí analýzu vaší vody a pak hned nabídne řešení pomocí speciálního filtru, který prodává. Většinou, jak mám zkušenosti, takovou analýzu nelze považovat za věrohodnou.

Proč je voda z vodovodu chlorovaná?

Prioritně musí být pitná voda zabezpečena tak, aby byla mikrobiologicky nezávadná. Proto se voda na výstupu z vodárny desinfikuje, aby došlo k eliminaci mikrobiologického a biologického znečištění. Někdy může dojít k sekundární kontaminaci i v průběhu distribuce vody, proto se pitná voda dochlorovává ve vodojemech a ve vodovodní síti. Dávka chlóru pro desinfekci pitné vody je velmi nízká, limity pro dávkování chloru v pitné vodě stanovila s vysokou rezervou Světová zdravotnická organizace (maximálně 0,3 mg/l chloru nebo 0,2 mg/l oxidu chloričitého).

Běžně jsou v ČR používány pro desinfekci :

 • plynný chlór, koncentrace max. 0,3 mg/l
 • chlornany, méně často chloraminy
 • oxid chloričitý (možný vznik chloritanů, které mají dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění mezní hodnotu 0,2 mg/l)
 • ozón (při ozonizaci vody dochází k okamžité desinfekci, ozón nepůsobí v průběhu distribuce, proto je většinou ozón kombinován s chlórem)

Další typy možné desinfekce pitné vody založené na fyzikálním principu:

 • UV záření
 • membránová filtrace

Každý uvedený způsob desinfekce má svoje výhody i nevýhody. Jedním z důležitých faktorů je požadovaná účinnost desinfekce v dané lokalitě, ekonomika způsobu desinfekce a v neposlední řadě riziko vzniku vedlejších produktů desinfekce (trihalomethany THM, chloritany, halogenoctové kyseliny HAA, bromičnany). Chlorace pitné vody sále patří v ČR k nejběžnějším způsobům desinfekce, kdy velkou roli hraje ekonomika tohoto kroku.

Jaký je postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně ?

Potom je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č.274/2001 Sb. o přezkoušení vodoměru dodavatele (PVK). Přezkoušení je dodavatel povinen zabezpečit nejpozději do 30 dnů tak, že se provede zkouška vodoměru dle platné technické normy. Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:
a) vodoměr je vadný, nebo že jeho údaje se odchylují od skutečnosti více, než připouští platná technická norma, uhradí ten, jemuž byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně finanční rozdíl, a to od data posledního odečtu, neovlivněného poruchou vodoměru. Náklady na přezkoušení a výměnu vodoměru tu hradí dodavatel vody.
b) údaje vodoměru se neodchylují od skutečné hodnoty více než připouští platná technická norma, hradí náklady na přezkoušení odběratel.
Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody.
Viz Informace pro naše zákazníky

Víte proč je někdy voda z kohoutku bílá?

Když otočíte vodovodním kohoutkem, někdy se stane, že voda, která z něho teče, má bílou barvu. Příčinou zabarvení vody do bílé barvy je vzduch, rozpuštěný nebo rozptýlený ve vodě v podobě mikroskopických bublinek, který se za atmosférického tlaku v otevřené sklenici začne z vody pomalu uvolňovat. Nejčastější příčina tohoto jevu souvisí s tím, že některé vodovodní kohoutky jsou vybaveny tzv. perlátory. Potom dochází k tomu, že voda tekoucí z kohoutku je promíchána se vzduchem, a to v proporcích, které závisí na stavu perlátoru (je-li pravidelně čištěn) a na průtoku odebírané vody.Je zároveň možné, že se Vám občas stane, že se objeví bílé zabarvení vody poté, co byla na síti provedena oprava a síť je znovu uvedena do provozu (je možné, že se do potrubí dostal vzduch). Tento jev trvá pouze několik hodin. Pokud by přetrvával déle, nebo by se objevoval pravidelně, prosíme Vás, abyste nás informovali.

Co můžete udělat, aby natočená voda byla opět průzračná?

Je to velice jednoduché. Stačí ji nechat v otevřené nádobě několik minut odstát.
Dále dbejte na pravidelné čištění perlátoru. Pokud má totiž zanesený filtr, je efekt bílé vody výraznější.

Víte proč je někdy voda z kohoutku rezavá?

Když otočíte vodovodním kohoutkem, může se někdy stát, že voda, která z něho teče, má červeno-hnědou či rezavou barvu. Pokud je tento jev pouze přechodný, není na něm nic znepokojujícího.
Pokud je potrubí z oceli nebo litiny, což jsou běžné materiály pro distribuční síť, dochází k přirozenému stárnutí těchto materiálů, které se projevuje oxidací železa, tzv. reznutím. Produkty tohoto procesu se uvolňují do protékající pitné vody a následně se usazují v méně exponovaných místech potrubí. V případě zvýšeného odběru, kdy se rychlost dopravované vody zvyšuje, dochází k unášení částeček zoxidovaného železa až ke spotřebiteli, který může pozorovat toto charakteristické červeno-hnědé zabarvení vody. Stáří velké části vodovodních řadů dosahuje mnoha desítek let. Za těch několik lidských generací se v potrubí nashromáždily různé sedimenty a inkrusty. Při vypouštění a napouštění starých potrubí (např. z důvodu opravy poruchy) se inkrusty a sedimenty mohou uvolňovat do pitné vody. Stejná situace může nastat při hydraulických rázech při čerpání vody nebo při manipulaci s uzávěry.
V obou případech se musí tento jev objevovat pouze zřídka a nesmí trvat dlouho. Pokud by trval, nebo se pravidelně opakoval, prosíme Vás, abyste nás kontaktovali.