Realizace přípojky

Realizaci přípojky lze zahájit až na základě souhlasu s umístěním stavby přípojky – vydává stavební úřad. Samotnou výstavbu vodovodní nebo kanalizační přípojky lze objednat u příslušného provozního střediska VODÁRNY SOKOLOVSKO nebo u jakékoli autorizované stavební společnosti, která zajistí dodržení technických podmínek vyjádření. 

V případě, že stavbu přípojky provádí jiná společnost, je nutné informovat příslušné provozní středisko, které bude dohlížet na správnou realizaci přípojky (trasa, uložení, obsyp, materiál). Napojení na veřejný vodovod nebo kanalizaci musí provádět pracovníci naší společnosti, stejně jako osazení vodoměru. 

 
Po provedení montážních prací, ale ještě před zasypáním potrubí, je potřeba provést u vodovodu tlakovou zkouškua u kanalizace zkoušku těsnosti. Dále je potřeba nechat zpracovat geodetické zaměření potrubí. 

Před osazením vodoměru je nutné založit na technickém oddělení „Odběrné místo“.

V souvislosti s připojením vodovodní přípojky k veřejnému vodovodu je nutné upozornit na skutečnost, že je nepřípustné spojovat vnitřní vodovod, napojený na veřejnou vodovodní síť, s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. z vlastní studny, prameniště, nádrže apod.). 
 
Uvedený stručný popis realizace přípojky slouží pouze jako orientační informace. 

Instalace vodoměru  

Práce na vodovodní přípojce zpravidla končí montáží vodoměru, propojením s vnitřní instalací, a vpuštěním vody z veřejného vodovodu do nemovitosti. Protože vodoměr je obchodním měřidlem ve vztahu mezi naší společností a zákazníky, ale také proto, že montáž vodoměru musí splňovat přísná metrologická pravidla, mohou tuto činnost provádět pouze pracovníci provozovatele. 

Vodoměr se instaluje do vodoměrné šachty, výjimečně do objektu.  Podmínky umístění vodoměru určuje ze zákona dodavatel. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je nutné v přiměřené lhůtě provést potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.  

Pravidelné kontroly a výměny vodoměrů zajišťují pracovníci provozovatele v souladu s příslušnými metrologickými předpisy. Každý vodoměr má úřední ověření (cejchovní plombu nebo nálepku), před skončením platnosti tohoto úředního ověření pracovníci VODÁRNY SOKOLOVSKO vodoměr vymění, tato výměna je samozřejmě bezplatná. 

Výměnu nebo opravu vodoměru hradí odběratel v případě, kdy došlo k jeho mechanickému nebo tepelnému poškození či k poškození plomby. Odběratel také hradí náklady spojené s výměnou nefunkčních prvků vodoměrné sestavy (ventil, zpětnou klapku, filtr apod.), která je součástí přípojky a tedy v majetku vlastníka nemovitosti. 

Nezapomeňte, že je třeba chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením. Pokud k tomuto poškození dojde, nese odběratel náklady spojené s opravou či výměnou vodoměru.