Ztráty vody v České republice

Ztráty vody v České republice

Informace pro naše zákazníky

Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 % z celkového počtu obyvatel. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou, která je dodávána vodovodní sítí až k samotnému spotřebiteli 24 hodin denně 7 dní v týdnu, s sebou nese určitý objem ztrát vody v trubní síti.

Pro tuto problematiku je pak nutné porozumět vztahům mezi několika základními parametry, kde prvním pojmem je voda vyrobená určena k realizaci (VVR), představující celkový objem vody, kterým disponují vodárenské společnosti, bez ohledu na to, zda vodu vyrobili ve vlastí úpravně vod (voda vyrobená), nebo nakoupili od jiné vodárenské společnosti. Z tohoto objemu vody k realizaci je voda fakturovaná množství vody, které bylo dodáno spotřebitelům, a zbytek objemu je voda nefakturovaná tvořená z velké části ztrátami. Voda fakturovaná se pak dále člení na vodu fakturovanou pro domácnosti (mil m3/rok) a vodu fakturovanou pro ostatní (mil m3/rok). Zdrojem níže uvedených dat zpracovaných SOVAKem ČR jsou ročenky Vodovody a kanalizace vydávané Ministerstvem zemědělství.

Z následujícího grafu je zřejmé, že postupně klesá podíl vody nefakturované v celkovém množství vody určené k realizaci.

Voda vyrobená určená k realizaci a její složení 1994-2019

Spotřeba vody v domácnosti orientačně naznačuje úroveň hygienického zabezpečení domácností a udává se jako specifické množství vody fakturované pro domácnost (l/osoba/den). Po roce 1989 spotřeba vody v ČR klesala, následně v letech 2002 a 2003 se pokles zastavil, ale poté spotřeba znovu mírně poklesla. Zatímco v roce 1989 činilo specifické množství vody fakturované pro domácnost 171 l/osobu/den, v letech 2002 a 2003 to bylo 103 l/osobu/den, v roce 2016 88,3 l/osobu/den a v roce 2019 90,6 l/osobu/den.

Spotřeba vody 1989-2019

Celkové ztráty vody v trubní síti se nejčastěji hodnotí na základě dvou parametrů, kde prvním je podíl nefakturované vody z celkové VVR, druhým jsou přímo ztráty vody, kde je v podílu od nefakturované vody odečtena voda spotřebovaná pro vlastní provozní potřebu dané vodárenské společnosti (např. technologická voda na čištění vodojemů, proplachy vodovodních sítí) a voda poskytovaná zdarma. Rozdíl mezi uvedenými stanoveními ztrát je uveden v následujícím grafu.

Ztráty vody v trubní sítí v letech 1994 - 2019 v ČR

Tyto hodnoty stanovení ztrát vody pak lze vztáhnout k celkové VVR, která v sobě zahrnuje vodu fakturovanou a nefakturovanou.

Ztráty vody v trubní sítí v letech 1994-2019

Analýzou celkové ztráty vody z VVR lze stanovit ztráty na 1 zásobovaného obyvatele v jednotkách l/osoba/den a také na 1 kilometr vodovodních řadů za den.

Ztráty vody v trubní sítí v letech 1994 - 2019

Pokles vody nefakturované, včetně výrazného poklesu ztrát v trubní síti, v uvedeném časovém období jsou výsledkem soustavné cílevědomé činnosti vodohospodářských společností v ČR.

Pro snižování ztrát v trubní síti je rozhodující výše investičních prostředků, které se v zásadě dělí do dvou skupin. První část tvoří investice do obnovy zastaralé a technicky nevyhovující infrastruktury (zejména trubní vedení). Druhou a neméně důležitou část tvoří investice do technologií pro vlastní distribuci pitné vody a její sledování, které ovlivňují množství vody nefakturované a dále do technologií pro sledování parametrů distribuce vody. Do posledně jmenované skupiny patří např. technologie na online sledování průtoků vody, tlaků ve vodovodní síti, sledování stavu zásob v akumulacích a měření spotřeby vody u koncových spotřebitelů. Díky těmto provozním parametrům může dispečerská síť v relativně krátké době identifikovat část distribuční sítě se vzniklou poruchou. Čím rychleji se podaří nalézt a opravit poškozené potrubí, tím menší je pak vlastní ztráta vody.

Z hlediska porovnání v rámci EU se Česká republika v procentuálním porovnání řadí mezi lepší průměr a lépe jsou na tom jen Německo, Dánsko, Finsko, Estonsko a Nizozemí, a stejně je tomu i v porovnání ztrát na kilometr vodovodní sítě na obyvatele za rok (zdroj EurEau).

Ztráty na kilometr vodovodní sítě na ozbyvatele za rok EurEAU

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D.

Odborná asistentka SOVAK ČR

 

Ing. Vilém Žák

Ředitel a člen představenstva SOVAK ČR